Αποτελέσματα Έργου

Η προσέγγιση που ακολουθείται στο PR1(Πακέτο εργασίας 1) επιδιώκει να τυποποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές, επιτρέποντας στα αποτελέσματα του έργου να μεταφερθούν σε διαδοχικά βήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (εκτός της κοινοπραξίας του έργου) που επηρεάζονται άμεσα από τα ποσοστά των NEET και παρέχουν στους οργανισμούς και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη την «καλύτερη» μέθοδο προσδιορισμού των τρόπων και των μέσων που η οικονομία πρέπει με νέα μαθήματα να επικεντρωθεί στις επιδιωκόμενες δεξιότητες.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρέχει σε νέους/γυναίκες NEET ένα πακέτο ψηφιακών πόρων μάθησης, σχεδιασμένο με βάση την έννοια της μικρομάθησης: σύντομα και συνεκτικά μαθησιακά ψήγματα, που παρέχονται σε μορφές πολυμέσων, με στόχο την προώθηση μεθοδολογιών μικτής μάθησης. 

Τα ψηφιακά ψήγματα μάθησης θα περιλαμβάνουν μια ποικιλία πόρων, όπως διαδραστικά παιχνίδια, podcast, βίντεο ηλεκτρονικής μάθησης, διαδραστικές μελέτες περιπτώσεων, υλικό γραφημάτων κ.λπ.

Προκειμένου να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι σημαντικοί πυλώνες για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου, όπως η βιωσιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η προσβασιμότητα στα αποτελέσματα του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, με ελκυστική και δημιουργική διάταξη που θα εξασφαλίσει ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη.

Η εργαλειοθήκη του DG-VET για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές ΕΕΚ, οργανισμούς ΕΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής θα εξυπηρετεί έναν διττό σκοπό:

▫️ Θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
▫️ Θα εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διάδοσης των εργαλείων, των υλικών και των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive