Проект

Описание на проекта

Качествената система за „Професионално образование и обучение“ (ПОО) все повече се разглежда като предпоставка за преодоляване на настоящата икономическа криза в Европа.

От третирани като „далечен роднина“ на традиционните системите за образование и обучение, експертите сега признават, че ПОО не само играе ключова роля за интегрирането на младите хора на пазара на труда, но и също така предоставя уменията и компетенциите, които са от съществено значение за иновациите и предприемачеството.

Въпреки това обаче, за да може ПОО да отговори на тези високи очаквания, непрекъснатото и систематично актуализиране на учебните програми е от решаващо значение.

Следователно е налична необходимостта от подкрепа на европейските системи за ПОО, за да могат те да продължават да идентифицират и предвиждат бъдещите ключови за пазара на труда умения и да разработват образователните си програми в по-добро съответствие между професионалните умения и нуждите на пазара на труда.

Това е жизненоважно, за да се преодолее всяко разминаване между образованието и професията. „Зелените умения“ трябва да бъдат функционални и поставени в контекста на съвременния свят. Докато дигиталните умения като цяло са добре разбрани, за зелените умения няма изградена обща дефиниция.

Също както основните професионални качества като автономност и добра комуникативна способност са от решаващо значение, така и зелените умения са ключови за енергийната и ресурсната ефективност във всеки сектор. Появяват се нови професионални изисквания, като например строителство, работещо с устойчиви (зелени) материали и методи.

Специализираните зелени умения могат да трансформират професионалните профили в отделните индустрии, но в повечето случаи те трябва да надградят съществуващите такива. Автоматизацията и дигитализацията засягат всички работни места. Те внасят бърза промяна в пазарите на труда, интегрирайки ги в международните тендеции и глобалната концепция за „верига на стойността“.

Всичко това носи нови възможности, но и засяга съществуващия бизнес. Партньорите в проекта DG-VET осъзнават важния принос на секторите в дигиталната и зелената икономика (DaGE) в създаването на работни места за младите хора, живеещи в селските райони. В тази смислова рамка, основната цел на проекта DG-VET ще бъде да се създаде иновативна програма с учебни материали, както и геймифицирана платформа за електронно обучение. Чрез тях ще се разработи методология за проектиране и прилагане на програми за ускорено обучение на потенциални млади предприемачи и чираци.

Те ще имат знанията и компетенциите, необходими за оптимизирането на сектора „Професионално образование и обучение“ в цяла Европа. Освен всичко останало, DG-VET цели и подпомагането на млади жени, които са извън пазара на труда и не са в образователната система, като чрез обучителните материали, те ще развият дигитални и зелени умения, което неминуемо ще улесни пласирането им на пазара на труда, и по-конкретно в бързоразвиващите се сектори на дигиталната и зелената икономика (DaGE).

Въздействие

  • Повишен капацитет на учителите/обучителите в ПОО да развиват и оценяват знанията, уменията и нагласите на гражданите и по-специално на младите NEET хора от селските райони относно нововъзникващите сектори на цифровата и зелената икономика;
  • Повишено самосъзнание и критично мислене.  
  • Поощряване на личностното и професионалното развитие;
  • Разбиране на процеса на решаване на проблеми, който може да се приложи за по-добро свързване на ПОО с действителните нужди на пазара;
  • Добри постижения в образователните модули;
  • Развиване на европейски ключови компетенции.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява вижданията единствено на автора и Комисията не носи отговорност за неправомерно използване на информацията в нея. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive