Проект

Описание на проекта

Качествената система за „Професионално образование и обучение“ (ПОО) все повече се разглежда като предпоставка за преодоляване на настоящата икономическа криза в Европа.

От третирани като „далечен роднина“ на традиционните системите за образование и обучение, експертите сега признават, че ПОО не само играе ключова роля за интегрирането на младите хора на пазара на труда, но и също така предоставя уменията и компетенциите, които са от съществено значение за иновациите и предприемачеството.

Въпреки това обаче, за да може ПОО да отговори на тези високи очаквания, непрекъснатото и систематично актуализиране на учебните програми е от решаващо значение.

Следователно е налична необходимостта от подкрепа на европейските системи за ПОО, за да могат те да продължават да идентифицират и предвиждат бъдещите ключови за пазара на труда умения и да разработват образователните си програми в по-добро съответствие между професионалните умения и нуждите на пазара на труда.

Това е жизненоважно, за да се преодолее всяко разминаване между образованието и професията. „Зелените умения“ трябва да бъдат функционални и поставени в контекста на съвременния свят. Докато дигиталните умения като цяло са добре разбрани, за зелените умения няма изградена обща дефиниция.

Също както основните професионални качества като автономност и добра комуникативна способност са от решаващо значение, така и зелените умения са ключови за енергийната и ресурсната ефективност във всеки сектор. Появяват се нови професионални изисквания, като например строителство, работещо с устойчиви (зелени) материали и методи.

Специализираните зелени умения могат да трансформират професионалните профили в отделните индустрии, но в повечето случаи те трябва да надградят съществуващите такива. Автоматизацията и дигитализацията засягат всички работни места. Те внасят бърза промяна в пазарите на труда, интегрирайки ги в международните тендеции и глобалната концепция за „верига на стойността“.

Всичко това носи нови възможности, но и засяга съществуващия бизнес. Партньорите в проекта DG-VET осъзнават важния принос на секторите в дигиталната и зелената икономика (DaGE) в създаването на работни места за младите хора, живеещи в селските райони. В тази смислова рамка, основната цел на проекта DG-VET ще бъде да се създаде иновативна програма с учебни материали, както и геймифицирана платформа за електронно обучение. Чрез тях ще се разработи методология за проектиране и прилагане на програми за ускорено обучение на потенциални млади предприемачи и чираци.

Те ще имат знанията и компетенциите, необходими за оптимизирането на сектора „Професионално образование и обучение“ в цяла Европа. Освен всичко останало, DG-VET цели и подпомагането на млади жени, които са извън пазара на труда и не са в образователната система, като чрез обучителните материали, те ще развият дигитални и зелени умения, което неминуемо ще улесни пласирането им на пазара на труда, и по-конкретно в бързоразвиващите се сектори на дигиталната и зелената икономика (DaGE).

Въздействие

  • Повишен капацитет на учителите/обучителите в ПОО да развиват и оценяват знанията, уменията и нагласите на гражданите и по-специално на младите NEET хора от селските райони относно нововъзникващите сектори на цифровата и зелената икономика;
  • Повишено самосъзнание и критично мислене.  
  • Поощряване на личностното и професионалното развитие;
  • Разбиране на процеса на решаване на проблеми, който може да се приложи за по-добро свързване на ПОО с действителните нужди на пазара;
  • Добри постижения в образователните модули;
  • Развиване на европейски ключови компетенции.

Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour responsables. 2021-1-BE01-KA220-VET-000035895

Copyright © 2022 DG-VET. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive